INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Zarząd TEPRO S.A., zgodnie z § 21 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 05 sierpnia 2021 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Spółki przy ul. Przemysłowej 5 w Koszalinie.

Stosowne zawiadomienia o walnym zgromadzeniu zostaną wysłane do akcjonariuszy co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia listami poleconymi lub przesyłkami nadanymi pocztą kurierską. Do akcjonariuszy, którzy wyrazili na piśmie stosowną zgodę, zawiadomienia o walnym zgromadzeniu zostaną wysłane pocztą elektroniczną w tym samym terminie na wskazane przez nich adresy poczty elektronicznej.

Formularz oświadczenia o wyrażeniu zgody na kontakt z wykorzystaniem poczty elektronicznej. [PDF]
Informacja dla akcjonariuszy w sprawie dematerializacji akcji. [PDF]