INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

Pierwsze wezwanie
akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

 

 

Koszalin, dnia 29 września 2020 roku

Szanowny Akcjonariuszu
Zakładu Techniki Próżniowej TEPRO
Spółka Akcyjna w Koszalinie

 

           Działając w imieniu Zakładu Techniki Próżniowej TEPRO S.A. w Koszalinie (75-216) przy ul. Przemysłowej 5, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000107653, posiadającą nr NIP 6690501578, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875) wzywamy Państwa jako akcjonariuszy Zakładu Techniki Próżniowej TEPRO S.A. do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do końca października 2020 r.
           W przypadku woli osobistego składania dokumentów prosimy o telefoniczne bądź drogą e-mail ustalenie terminu wizyty (tel. +48 94 343 24 81 wew. 201, 210, 213; email: kadry@tepro.com.pl; sekretariat@tepro.com.pl). Zakład pracy TEPRO S.A. przy ul. Przemysłowej 5 w Koszalinie jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.
Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000014843) – Biuro Maklerskie Pekao z siedzibą
w Warszawie, wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 04/2020 z dnia 22.09.2020 r.
           Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z w/w ustawą wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie.

•      Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki (www.tepro.pl) w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.
•      Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki.
•      Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
•      Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa
z dniem 1 marca 2021r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.
•      Po dniu 1 marca 2021r . wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy,
•         Dokument akcji zachowuje moc dowodową do dnia 1 marca 2026r., ale wyłącznie
w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe.

Jeżeli zgadzacie się Państwo, na komunikację w stosunkach ze spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, prosimy o wskazanie Państwa adresu poczty elektronicznej na formularzu zgody wg wzoru do którego link znajduje się pod niniejszym wezwaniem oraz odesłanie podpisanego dokumentu na adres Spółki. Jednocześnie informujemy, iż wszelkie koszty związane z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy ponosi Spółka. Akcjonariusze dokonujący zmian w rejestrze np. w związku ze sprzedażą akcji, spadkobraniem, czy z powodu konieczności aktualizacji danych adresowych, nie będą obciążani żadnymi opłatami.
           Pozostałe szczegóły funkcjonowania rejestru akcjonariuszy zostaną przedstawione akcjonariuszom w dalszej korespondencji oraz zostaną ogłoszone na stronie internetowej Spółki w zakładce do kontaktu z akcjonariuszami.

 

Z poważaniem
Zarząd TEPRO S.A.

Formularz oświadczenia o wyrażeniu zgody na kontakt z wykorzystaniem poczty elektronicznej. [PDF]