INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

Czwarte wezwanie
akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

 

 

Koszalin, dnia 28 grudnia 2020 roku

Szanowny Akcjonariuszu / Akcjonariuszko
Zakładu Techniki Próżniowej TEPRO
Spółka Akcyjna w Koszalinie

 

Szanowna Pani / Szanowny Panie

Działając w imieniu Zakładu Techniki Próżniowej TEPRO S.A. w Koszalinie (75-216) przy ul. Przemysłowej 5, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy  w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000107653, posiadającą nr NIP 6690501578, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875) wzywamy Państwa jako akcjonariuszy Zakładu Techniki Próżniowej TEPRO S.A. do złożenia w Spółce oryginalnych dokumentów akcji w terminie do końca miesiąca stycznia 2021 r.

Dokumenty można złożyć osobiście bądź przesłać przesyłką poleconą/kurierską.
W przypadku woli osobistego składania dokumentów prosimy o telefoniczne bądź drogą email ustalenie terminu wizyty (tel. +48 94 343 24 81 wew. 213 lub 215; e-mail: prawnik@tepro.com.pl; szkolenia@tepro.com.pl).  Zakład pracy TEPRO S.A. przy ul. Przemysłowej 5 w Koszalinie jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000014843) – Biuro Maklerskie Pekao z siedzibą w Warszawie, wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 04/2020 z dnia 22.09.2020 r.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z w/w ustawą wezwanie do złożenia oryginalnych dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie.

  • Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki (www.tepro.pl) w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.
  • Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki.
  • Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
  • Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisyw rejestrze akcjonariuszy.
  • Po dniu 1 marca 2021r . wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy,
  • Dokument akcji zachowuje moc dowodową do dnia 1 marca 2026r., ale wyłącznie
    w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe.

Jeżeli zgadzacie się Państwo, na komunikację w stosunkach ze spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, prosimy o wskazanie Państwa adresu poczty elektronicznej na formularzu zgody wg wzoru załączonego do niniejszego pisma oraz odesłanie własnoręcznie, czytelnie podpisanego dokumentu na adres Spółki.

Jednocześnie informujemy, iż wszelkie koszty związane z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy ponosi Spółka.

Akcjonariusze dokonujący zmian w rejestrze np. w związku ze sprzedażą akcji, spadkobraniem, czy z powodu konieczności  aktualizacji danych adresowych, nie będą obciążani żadnymi opłatami.

Pozostałe szczegóły funkcjonowania rejestru akcjonariuszy znajdziecie Państwo
w załączonej „informacji dla akcjonariuszy TEPRO S.A.” oraz na stronie internetowej Spółki (www.tepro.pl) w zakładce Informacje do akcjonariuszy.

Z poważaniem
Zarząd TEPRO S.A.

Uwaga:

Pismo kierowane jest do akcjonariuszy, którzy nie złożyli jeszcze oryginalnych dokumentów akcji lub złożyli tylko część posiadanych dokumentów akcji w Spółce.

Formularz oświadczenia o wyrażeniu zgody na kontakt z wykorzystaniem poczty elektronicznej. [PDF]
Informacja dla akcjonariuszy w sprawie dematerializacji akcji. [PDF]